Verslag bijeenkomst

Update Samen Grip op de Knip: Hoe verder?!

Kent u de Gripgroep? Regiegroep, stuurgroep klinkt allemaal net iets te algemeen om de groep aan te duiden die de voortgang na de werkconferentie Samen Grip op de Knip bewaakt. U weet het vast nog. 5 november 2015 vond een goed uitgevallen werkconferentie plaats. Geslaagd vanwege de opkomst en de geopperde ideeën rond Wonen en Betaalbaarheid.

De bijeenkomst heeft concreet een zestal thema’s opgeleverd.

 • Thema 1: Rol van verschillende instanties
 • Thema 2: realiseren van een gesloten ketenaanpak realiseren
 • Thema 3: voldoende sociale woningbouw
 • Thema 4: Aanpak ingewikkelde regelgeving
 • Thema 5: Preventieve aanpak: voorkomen van schulden
 • Thema 6: Verlagen van energiekosten

Hierboven vindt u de eerste resultaten van deze thema’s.

Vervolg

De gripgroep bereidt vervolgacties voor en houdt de vinger aan de pols. Deze groep bestaat uit

Riet Duykers, Mary Ruisch, Ton Wulfert, Bert den Boer, Bart van Aanholt, Melanie Petiet, Aster Severs en Sanne Staat.

Elk thema heeft een of meerdere ‘kartrekkers’. Dat zijn personen die in samenwerking met anderen aan de slag zijn gegaan met hun project.

Op 21 April wordt een bijeenkomst voor deze groep gehouden.

Aan bod komen: stand van zaken, beoogde vervolgstappen en wat daarvoor nodig is.
Deze uitkomsten worden gedeeld tijdens een werkconferentie met (vertegenwoordigers van) huurders op 9 juni. Dat wordt een zogenaamde werkdag, bedoeld om uiteindelijk per thema tot concrete acties te komen.
Deze resultaten zullen worden voorgelegd aan en besproken met bestuurders van woningbouwcoöperaties gemeenten en overige relevante bestuurders vanuit de Drechtsteden.
De voortgang en resultaten zullen op de website geplaatst worden en op die manier zal deze website meer en meer gaan functioneren als een Community.

Verslag Samen Grip op de Knip_DB_2353

Op 5 november 2015 vond in de Buitenwacht (Oud Krispijn) de regionale bijeenkomst ‘Samen Grip op de Knip’ plaats. Een bijeenkomst georganiseerd door de Buitenwacht. Directe aanleiding voor deze bijeenkomst was dat steeds meer mensen/gezinnen moeite hebben om hun huur op tijd te betalen. De bedoeling van de bijeenkomst is regionale partijen en huurders te verbinden om in aansluiting op deze bijeenkomst samen op zoek te gaan naar creatieve oplossingen voor problemen rondom ‘Betaalbaarheid’. Maar ook om commitment te krijgen van partijen om zich hiervoor in te zetten. Dit hebben vertegenwoordigers van huurdersraden, professionals, corporaties, gemeenten, bestuurders, politiek en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties gedaan in zes workshops.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst zijn huurders in de regio bij elkaar gekomen en hebben duidelijk aangegeven welke thema’s voor hen belangrijk zijn en waar zij beleidsveranderingen nodig vinden. Dit leverde drie centrale thema’s op. Tijdens de bijeenkomst op 5 november jl. kwamen daar nog twee thema’s bij.

De bijeenkomst werd begeleid door Bert den Boer (bekend als Dordtse presentator, coach interviewer, procesbegeleider) en Mary Ruisch (bekend uit de regionale politiek, coach en intervisor). Om de persoonlijke verhalen van huurders met betalingsproblemen naar boven te krijgen, interviewde Kees Thies (bekend als journalist en columnist) drie huurders. Er was een mooie samenstelling van diverse organisaties: gemeenten, corporaties, huurdersraden, vrijwilligers maatschappelijke organisaties, politiek. Zo’n 90 mensen waren aanwezig waarbij aan het begin de wethouders Reynvaan en Lambrechts.

Er werd in 6 groepen hard gewerkt aan de gekozen thema’s en aan het einde werden voorstellen over vervolg aanpak uitgewisseld. Goed resultaat is dat per workshop trekkers naar voren kwamen die zich verantwoordelijk voelen om de vervolgstappen te ondernemen.

De vrijwilligers van de Buitenwacht hebben goed gezorgd voor hapjes en drankjes en tussendoor stond er een heerlijk Indisch buffet klaar die door de deelnemers alle eer werd aangedaan.

Een aantal actieve werkzoekenden van de Stichting 50Plus Drechtsteden Werkt, hebben een bijdrage geleverd. Zij hebben speciaal voor deze manifestatie een logo en website gemaakt. De discussies zijn mooi verbeeld in een aantal tekeningen. En er zijn een groot aantal foto’s gemaakt waardoor u een impressie krijgt van de dag. Op http://carinduburck.viewbook.com/grip-op-de-knip vindt u een compleet overzicht van de gemaakte foto’s.

De uitdaging

 • Introductie programma en spelregels door Bert den Boer en Mary Ruisch
 • Het persoonlijke verhaal: Interview door Kees Thies.

Uitgelicht: het persoonlijke verhaal

Kees Thies interviewde 3 mensen die ieder hun eigen persoonlijk verhaal hadden en die zo moedig waren hun ervaringen met ons te delen. Deze verhalen zijn exemplarische voorbeelden van mensen die onbedoeld en door persoonlijke omstandigheden in de (financiële) knel kwamen en tegen de bureaucratie aanlopen.

 • een schrijnend voorbeeld ging over mensen die altijd hard gewerkt hebben in hun eigen zaak en door persoonlijke omstandigheden (overlijden van echtgenoot en ziekte overgebleven partner) met de zaak moesten stoppen en die door een doolhof van regels en procedures verstrikt raakten en daardoor steeds dieper in de schulden kwamen.
 • Een tweede voorbeeld betrof de afwijzing van een WMO-aanvraag door een mevrouw die met heel veel fysieke klachten (reuma) niet meer naar boven kan en bij de WMO een traplift aanvraagt. De medewerkster van de WMO komt naar haar huis en zegt: “U kunt toch op de bank slapen en u kunt zich wassen met een teiltje in de keuken, heel veel mensen hebben dit altijd gedaan en u kunt dit ook”.

De aanwezigen luisterden heel aandachtig naar deze verhalen en werden hierdoor geraakt. Geconcludeerd werd dat de mensen verstrikt raken in ingewikkelde regelgeving en dat de bejegening van professionals naar de mensen te wensen overliet.

De menselijke maat moet terug in het contact tussen mensen en organisaties.

Pitchen van vraagstukken door de aanwezigen en samenstellen van de groepen

Een vertegenwoordiging van de huurdersraden had in een eerdere bijeenkomst 3 thema’s vastgesteld. De deelnemers van de organisaties, gemeenten en politiek hebben er nog drie thema’s aan toegevoegd.

Dit zijn de zes thema’s:

 1. Rol van de instanties (meer bekendheid , bejegening en preventief)
 2. Hoe kunnen we een gesloten ketenaanpak realiseren
 3. Hoe zorgen we voor voldoende sociale woningbouw
 4. Hoe verbeteren we de ingewikkelde regelgeving (overheid als bevoorrechte schuldeiser)
 5. Preventieve aanpak: voorkomen van schulden
 6. Verlagen van energiekosten

Creatieve oplossingen en commitment

De groepjes samengesteld uit vertegenwoordigers van huurdersraden, professionals, corporaties, gemeenten, bestuurders, politiek, vrijwilligers maatschappelijke organisaties, gaan aan de slag met het gekozen thema. Ze halen de kennis boven tafel, gaan op zoek naar wat ons rond dit thema bindt en ontwikkelen zo een dieper begrip. De contouren voor de gezamenlijke aanpak worden duidelijk en we ontwikkelen gezamenlijk een koers om Grip op de Knip te krijgen. De lijst van namen van de deelnemers aan de verschillende werkgroepen is niet compleet en zal nog aangevuld worden.

Vervolg

Tijdens de afsluitende presentaties blijkt dat een aantal geopperde ideeën uit de verschillende themagroepen elkaar overlappen. Om tot goede afstemming te komen over nadere uitwerking worden de trekkers van de projectgroepen voor een bijeenkomst uitgenodigd. De trekkers van de verschillende projectgroepen zullen door Riet Duykers, voorzitter van De Buitenwacht, uitgenodigd worden.

Reacties zijn uitgeschakeld.